Algemene voorwaarden

Onze kleine lettertjes

ALGEMENE VOORWAARDEN The Sales Innovators
 

Definities

1. The Sales Innovators: Strategies for Change b.v.., gevestigd te Utrecht onder KvK nr. 67987400.
2.  Klant: degene met wie The Sales Innovators een overeenkomst is aangegaan.
3.  Partijen: The Sales Innovators en klant samen.
4.  Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.


 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1.  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens The Sales Innovators.
2.  Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3.  Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.


Aanbiedingen en offertes

1.  Aanbiedingen en offertes van The Sales Innovators zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
2.  Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld. 
3.  Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
4.  Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeenkomen.

Aanvaarding 

1.  Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt The Sales Innovators zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen. 
2.  Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt The Sales Innovators slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

 

Open training: Aanmelding en betaling

1.  Een persoon kan zich aanmelden voor een open training van The Sales Innovators door het invullen van het aanmeldingsformulier of door zich aan te melden via www.thesalesinnovators.nl.
2.  Indien een persoon een optie op een open training neemt, dan is dat zowel voor The Sales Innovators als voor deze persoon een vrijblijvende reservering. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan een optie op een open training.
3.  Indien The Sales Innovators de aanmelding accepteert, wordt deze schriftelijk bevestigd. Hiermee komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de open training tot stand.
4.  Opdrachtgever/deelnemer heeft kennisgenomen van de algemene voorwaarden bij de totstandkoming van de overeenkomst.
5.  The Sales Innovators brengt de deelnamekosten in rekening door middel van een factuur. Voor de factuur geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum
6.  The Sales Innovators heeft het recht deelnemer bij niet tijdige betaling van de deelnamekosten uit te sluiten van de open training. De betalingsverplichting van de deelnamekosten blijft in deze situatie gehandhaafd.
7.  Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling verplicht in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden aan The Sales Innovators.

 

Open training: Annulering, verhindering en wijziging

 

1.  Na ontvangst van je inschrijving, geldt er een bedenktijd van veertien dagen voor consumenten. Binnen deze termijn kun je de overeenkomst zonder opgaaf van redenen ontbinden. Na deze bedenktijd is het niet meer mogelijk zonder kosten de overeenkomst te ontbinden. Wanneer de aanvang van de cursus, opleiding of workshop binnen deze 14-dagen bedenktijd valt, neemt deelnemer afstand van de 14 dagen bedenktijd. De deelnemers stemt hiermee in.
2,  Het herroepingsrecht is niet van toepassing op inschrijvingen gedaan door ondernemingen.
3.  Annulering door deelnemers dient altijd schriftelijk te geschieden. Afhankelijk van het moment waarop The Sales Innovators de schriftelijke annulering ontvangt, worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:

 • tot 8 weken voor aanvang van de opleiding: 10%
 • tussen 8 en 4 weken voor aanvang van de opleiding: 50%
 • binnen 4 weken voor aanvang van de opleiding: 100%

4.  Opdrachtgever is gerechtigd om de opleiding te verplaatsen naar een passende datum onder betaling van een transferfee van €299,-
5.  Indien deelnemer verhinderd is deel te nemen aan de gehele open training, is vervanging door een andere persoon mogelijk, mits deze persoon uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de open training wordt aangemeld bij The Sales Innovators en voldoet aan de toelatingseisen.
6.  Indien deelnemer verhinderd is deel te nemen aan enkele dagen van de open training heeft de deelnemer het recht deze dagen, binnen een periode van 2 jaar na aanvang van de open training, in te halen in een overeenkomstige open training.
7.  The Sales Innovators heeft het recht om, met duidelijke opgave van redenen, deelname van deelnemer te weigeren. The Sales Innovators zal dan de door opdrachtgever betaalde deelnamekosten van de niet genoten trainingsdagen binnen 14 dagen restitueren.
8.  The Sales Innovators heeft het recht om een open training te annuleren. The Sales Innovators zal de door opdrachtgever betaalde deelnamekosten binnen 14 dagen restitueren.
9.  The Sales Innovators heeft het recht om de aanvangstijd, datum of locatie van een open training te wijzigen.

 

Overige training: Overeenkomst

1.  De overeenkomst met betrekking tot het verzorgen en uitvoeren van een training komt tot stand door ondertekening door opdrachtgever van de opdrachtbevestiging van The Sales Innovators.
2.  De inhoud van de opdrachtbevestiging en eventuele bijbehorende offerte geldt als weergave van de overeenkomst.
3.  Opdrachtgever heeft kennisgenomen van de algemene voorwaarden bij de totstandkoming van de overeenkomst.
4.  Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn alleen bindend als ze schriftelijk zijn bevestigd door The Sales Innovators.

 

Overige training: Betaling
1.  Na het ontvangen van de door opdrachtgever getekende opdrachtbevestiging stuurt The Sales Innovators een factuur aan opdrachtgever.
2.  Opdrachtgever dient de trainingskosten uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te voldoen. De enige uitzondering hierop is een schriftelijke bevestiging van The Sales Innovators waarin gespreide betaling wordt overeengekomen.
3.  Indien voor aanvang van de training niet de volledige betaling van de trainingskosten door The Sales Innovators is ontvangen, kan The Sales Innovators de training annuleren, zonder dat dit de opdrachtgever ontslaat van de verplichting tot betaling van de volledige trainingskosten plus eventueel bijkomende kosten.
4.  Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling verplicht in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden aan The Sales Innovators.
5.  Ondertekening van de opdrachtbevestiging door opdrachtgever leidt tot de verplichting tot betaling, ongeacht op welke manier de deelnemers de training beëindigen of afronden.

 

Overige training: Verplaatsing en annulering

1.  Een training of deel van een training kan tot 14 dagen voor de afgesproken datum door opdrachtgever kosteloos worden verplaatst naar een andere datum. Bij verplaatsing korter dan 14 dagen voor de afgesproken datum wordt 50% van de trainingskosten extra in rekening gebracht.

2.  The Sales Innovators behoudt zich het recht voor de training te annuleren. Opdrachtgever wordt hieromtrent met spoed op de hoogte gesteld. The Sales Innovators zal andere trainingsdata aanbieden. Alleen indien na onderling overleg er geen andere datum beschikbaar is, zal The Sales Innovators de door opdrachtgever betaalde trainingskosten binnen 14 dagen restitueren.

 

Prijzen

1.  Alle prijzen die The Sales Innovators hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
2.  Alle prijzen op die The Sales Innovators hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan The Sales Innovators te allen tijde wijzigen.
3.  The Sales Innovators kan diensten aanbieden op basis van ‘no cure no pay’. 
4.  In het geval van no cure no pay ontstaat de betalingsverplichting voor de klant op het moment dat het overeengekomen resultaat is behaald.


Gevolgen niet tijdig betalen

1.  Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is The Sales Innovators gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
2.  Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan The Sales Innovators. 
3.  De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
4.  Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag The Sales Innovators zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 
5.  In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van The Sales Innovators op de klant onmiddellijk opeisbaar. 
6.  Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door The Sales Innovators, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan The Sales Innovators te betalen. 

 

Opschortingsrecht
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.


Verrekening
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan The Sales Innovators te verrekenen met een vordering op The Sales Innovators. 

 

Verzekering

1.  De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:

  • geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
  • zaken van The Sales Innovators die bij de klant aanwezig zijn
  • zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd

   2.  De klant geeft op eerste verzoek van The Sales Innovators de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Garantie
Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor The Sales Innovators enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

 

Uitvoering van de overeenkomst 

1.  The Sales Innovators voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 
2.  The Sales Innovators heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
3.  De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant. 
4.  Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat The Sales Innovators tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
5.  Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat The Sales Innovators tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.


Informatieverstrekking door de klant 

1.  De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan The Sales Innovators.
2.  De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 
3.  Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert The Sales Innovators de betreffende bescheiden. 
4.  Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door The Sales Innovators redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

 

Duur van de overeenkomst 

1.  De overeenkomst tussen The Sales Innovators en de klant wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2.  Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand dan eindigt de overeenkomst van rechtswege.
3.  Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werk­zaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij over­schrijding van deze termijn moet de klant The Sales Innovators schriftelijk in gebreke stellen. 


Opzeggen overeenkomst voor onbepaalde tijd 

1.  De klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
2.  Een consument heeft het recht een overeenkomst voor onbepaalde tijd op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.


Intellectueel eigendom 

1.  The Sales Innovators behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen­recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
2.  De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van The Sales Innovators (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.


Geheimhouding 

1.  De klant houdt iedere informatie die hij (in welke vorm dan ook) van The Sales Innovators ontvangt geheim.
2.  Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende The Sales Innovators waarvan hij weet of redelijker­wijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan The Sales Innovators schade kan berokkenen.
3.  De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheim houdt. 
4.  De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:

 • die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant
 • die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht 

5.  De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.


Boetebeding

1.  Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.

 • is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000
 • is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000
  1. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
  2. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade. 
  3. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van The Sales Innovators waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

  2.  De klant vrijwaart The Sales Innovators tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door The Sales Innovators geleverde producten en/of diensten. 

   

  Klachten

  1.  De klant dient een door The Sales Innovators geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
  2.  Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant The Sales Innovators daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 
  3.  Consumenten dienen The Sales Innovators uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
  4.  De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat The Sales Innovators in staat is hierop adequaat te reageren. 
  5.  De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
  6.  Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat The Sales Innovators gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.


  Ingebrekestelling

  1.  De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan The Sales Innovators.
  2.  Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling The Sales Innovators ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 


  Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

   Als The Sales Innovators een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan The Sales Innovators verschuldigd zijn. 

   

  Aansprakelijkheid The Sales Innovators

  1.  The Sales Innovators is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
  2.  Indien The Sales Innovators aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
  3.  The Sales Innovators is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
  4.  Indien The Sales Innovators aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  5.  Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.


  Vervaltermijn

   Elk recht van de klant op schadevergoeding van The Sales Innovators vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.
   

  Recht op ontbinding

  1.  De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer The Sales Innovators toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 
  2.  Is de nakoming van de verplichtingen door The Sales Innovators niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat The Sales Innovators in verzuim is. 
  3.  The Sales Innovators heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien The Sales Innovators kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 


  Overmacht

  1.  In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van The Sales Innovators in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan The Sales Innovators kan worden toegerekend in een van de wil van The Sales Innovators onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van The Sales Innovators kan worden verlangd. 

  2.  Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 
  3.  Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor The Sales Innovators 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat The Sales Innovators er weer aan kan voldoen. 
  4.  Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 
  5.  The Sales Innovators is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.


  Wijziging van de overeenkomst 

   Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

   

  Wijziging algemene voorwaarden

  1.  The Sales Innovators is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
  2.  Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
  3.  Grote inhoudelijke wijzigingen zal The Sales Innovators zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
  4.  Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 


  Overgang van rechten

  1.  Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van The Sales Innovators. 
  2.  Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 


  Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

  1.  Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
  2.  Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat The Sales Innovators bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.


  Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  1.  Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
  2.  De Nederlandse rechter in het arrondissement waar The Sales Innovators is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.


   Opgesteld op 01 september 2019.